རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དུ་ས་གནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་ལོ་རེ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་རིམ།

ཕྱིར་ལོག

མ་འོང་མཛད་རིམ་ཁག

དམར་རྟགས་ཅན་རྣམས་སྒེར་གྱི་མཛད་རིམ་རེད།