ཨ་མཆོག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་བོད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཡང་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཨ་མཆོག་གྲོང་བརྡལ་དུ། ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས། བོད་བསྟན་སྲིད་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།

དེ་མ་ཐག་ས་གནས་སྐྱ་སེར་མི་མང་གིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་པར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ ༤༠༠ ལྷག་གིས་མཆོད་འབུལ་དང་བསྔོ་སྨོན་གསུངས་ཡོད། རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི། ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་རྒྱུན་ཡིན་ཞིང་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༢ ཡས་མས་ཡིན་འདུག ཁོང་གི་ཡབ་སྔ་མོ་ནས་འདས་ཟིན་པ་དང་ཡུམ་གྱི་མཚན་ལ་ལྷ་མོ་སྐྱིད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག

ཁོང་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དགོན་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལ་སྙིང་རུས་ཆེན་པོས་བློར་འཛིན་དང་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་དང་། གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་བྱིན་མཐུ་དང་ཉམས་ལེན་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཆུ་མིག་འགྲིམས་ཏེ་དཀའ་ཐུབ་ལ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

2 དང་ 1 སྡོམས་རོགས།