ཨར་གྷའོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ས་གནས་ཨར་གྷའོ་ཚོག་ཆུང་གྱི་རྒྱལ་བཅས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་ཐེང་་༩ པ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་མི་གྲང་༥༠ ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུག་གནང་ཡོད་། དེ་ཉིན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་གྲག་གནས་གཏང་སྐོར་ཟུགས་ཐོང་གློག་གཉན་ཞིག་ཀྱང་ཟིག་འབུལ་ཞུ་ཡོད་འདུག

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

9 དང་ 9 སྡོམས་རོགས།