བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཡས་མས་སུ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ་གྲོང་སྡེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་བན་ཆེན་ཉིན་སློབ་གཉིས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ། མགོན་ཤུལ་སྒར་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༧ དུ་སོན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ས་གནས་གང་དུ་འཁྱེར་ཡོད་མེད་དང་འཆི་གསོན་གྱི་གནས་ཆུལ་གསལ་པོ་མ་ཤེས་པར་ལྷག་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་སྔགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་ཕྲ་གུ་གཉིས་ཡོད་འདུག

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་གནས་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་སུ་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་མི་མང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

6 དང་ 7 སྡོམས་རོགས།