སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཛུ་རིག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་འདུན་ངོ་རྒོལ།

༄༅༎ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཛུ་རིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་གྱི་མདུན་སུད་སི་དང་ལེཀ་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བསྒྲིགས་གནང་ནས་ས་གནས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་འཛོམས་ནས་བོད་ནང་བོད་མི་མང་པོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྐད་འབོད་ལས་རིམ་ཞིག་གནང་།

འདྲ་པར་

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

5 དང་ 5 སྡོམས་རོགས།