སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་སྦེརན་ས་གནས་ནས་མ་ཎི་གྲངས་སོགས་དང་སྨོན་ལམ་རྣམ་བརྒྱད་སོགས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ།

ཕྱི་ཟླ་༤་ཚེས་༨་ཉིན་སྦེརན་ས་གནས་ནས་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་དང་ཕྱེ་ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་དང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད་མ་ནི་གྲངས་སོགས་དང་སྨོན་ལམ་རྣམ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞུསཔ། འདྲ་པར་་

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

4 དང་ 8 སྡོམས་རོགས།