སྐབས་ ༡༨ པའི་ས་འཐུས་དངོས་གཞི་འོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་འཕེན་ཡོད་པ་རེད

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་རྒྱ་ནད་དེས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འོག་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཡང་དྲ་ལམ་ཁག་དང་ཐབས་ལམ་ཡོད་དགུ་རྩལ་དྲུག་འོག་འོས་བསྡུ་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

འོས་བསྡུ་མཇུག་འབྲས་དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༥ ནང་ཚུད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག།

གསར་འགོད་པ་ཝ་དཀར་ཚེ་རིང།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

7 དང་ 2 སྡོམས་རོགས།