སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཉིན་མོའི་དུས་དྲན།

ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༣  ཕྱི་ཟླ་  ༨  ཚེས་  ༢༣ /༢༤/ ༢༥  བཅས་ཉིན་གསུམ་རིང་ས་གནས་སྦ་སལ་ཚོགས་ཆུང་མི་མང་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་དུས་དྲན་སྟབས་བསྟུན་གྱི་བོད་ཟས་བཙོང་པ་དང་།  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་མཚོན་རྟགས་སྟོད་གོས་གྱོན་པ་སོགས་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་སོང་བ་མ་ཟད།  བོད་ཟས་མོག་མོག་ཀྱང་ལྗགས་བྲོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།  ས་གནས་འཐུས་མི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚང་ནས།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

6 དང་ 4 སྡོམས་རོགས།